Ν. 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οκτ 25th, 2011 by admin | 0

Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος. Εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος.
Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διόίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Υπεύθυνη του Τομέα Βορείου Ελλάδος ECOCITY

 

Ο νέος Νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 και θα τεθεί σε ισχύ μόλις εκδοθεί η προβλεπόμενη από αυτόν Υπουργική Απόφαση από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η οποία θα κατατάσσει τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.
Ο Ν. 4014/2011, ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011, αναμένεται να τροποποιήσει ουσιαστικά και να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδοτική περιβαλλοντική διαδικασία, που σήμερα εκτιμάται ότι διαρκεί από 3 έως 5 χρόνια για τα σημαντικά έργα. Βασικές καινοτομίες του Ν. 4014 αποτελούν:

  • η ιδιωτικοποίηση καθηκόντων που μέχρι σήμερα ασκούνταν από το Δημόσιο,
  • η επιβολή διαφάνειας στο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο των περιβαλλοντικών εγκρίσεων και των πορισμάτων ελέγχων λειτουργίας τους.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Ν.4014 αποτελεί η έντονη και άμεση ενεργοποίηση του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων Υπουργείων, για την έκδοση των δεκαέξι Κανονιστικών Διατάξεων (Π.Δ. και ΥΑ) που προβλέπει ο Νόμος. Άλλως θα πρόκειται για άλλον ένα Νόμο για το περιβάλλον που έμεινε ανενεργός λόγω μη έκδοσης των αναγκαίων Κανονιστικών Διατάξεων.
Παρατίθενται:
1) οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν.4014,
2) τα Συμβούλια, οι Διευθύνσεις και τα Μητρώα που ιδρύει και
3) οι νομοθετικές διατάξεις τις οποίες ρητά καταργεί.
1. Έκδοση Κανονιστικών Πράξεων
Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Νόμου, κατατάσσονται (βάσει των κριτηρίων που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι) σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες (Αρθ. 1 παρ.4).
Οι κατηγορίες είναι:
Κατηγορία Α
όσα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτά υποδιαιρούνται σε:

  • κατηγορία Α1: όσα ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
  • κατηγορία Α2: όσα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για τα έργα και δραστηριότητες της Α κατηγορίας απαιτείται διεξαγωγή ΜΠΕ και επιβάλλονται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι.
Κατηγορία Β
όσα χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα έργα και δραστηριότητες της Β κατηγορίας υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς
Μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται προδιαγραφές για το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που απαιτείται για τα έργα και δραστηριότητες της Α κατηγορίας, ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας (Άρθ. 2 Παρ. 7)
Μέχρι 21 Μαρτίου 2012 με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας τα ειδικά έντυπα και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα (Άρθ. 2 Παρ.13)
Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΚΑ, και ΥΠΥΜΕΔΙ καθορίζονται οι προεκτιμούμενες αμοιβές μελετών Δημοσίου για τους φακέλους ΠΠΠΑ:Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, ΜΠΕ, ανανέωση ΑΕΠΟ, τροποποίηση ΑΕΠΟ, των φακέλων Αξιολόγησης Οριστικής Μελέτης (Άρθ. 2 Παρ.14)
Μέχρι 21 Ιουνίου 2012 με αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στις οποίες υπόκεινται τα έργα ή οι δραστηριότητες της κατηγορίας Β  (Άρθ. 8 Παρ. 3). Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ, ανά κατηγορία έργου ή δραστηριότητας, το περιεχόμενο της ΜΠΕ, τυχόν απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, λοιπά συνοδευτικά στοιχεία. Τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ (Άρθ. 11 Παρ.4).
Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2012 εκδίδεται Π.Δ/μα που ρυθμίζει την λειτουργία της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) (Άρθ. 14 Παρ. 5)
Εκδίδεται Π.Δ/μα με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ που ρυθμίζει τα σχετικά με την λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Άρθ. 16 Παρ. 6).
Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2012 εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ με την οποία καθορίζεται:
α) το ύψος των ανταποδοτικών τελών που υποχρεούται να καταβάλει ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, για την ΠΠΠΑ, την αξιολόγηση της ΜΠΕ, την ανανέωση ή τροποποίηση της ΑΕΠΟ, την αδειοδότηση υφιστάμενων για την ΠΠΠΑ, την αξιολόγηση της ΜΠΕ, την ανανέωση ή τροποποίηση της ΑΕΠΟ, την αδειοδότηση υφιστάμενων έργων, Α ή Β, που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους, την ειδική οικολογική αξιολόγηση, τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
β) η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους (Αρθ. 17 Παρ.8)
Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΠΕΚΑ καθορίζονται: οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του (Άρθ. 18 Παρ.5).
Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Εσωτερικών εξειδικεύονται η διαδικασία γνωμοδοτήσεων και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Άρθ. 19 Παρ. 9)
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΠΕΚΑ καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου, στον οποίο αναρτάται υποχρεωτικά η ΑΕΠΟ μετά την έγκρισή της από την περιβαλλοντική αρχή (Άρθ. 19α Παρ.2)
Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών (Άρθ. 20 Παρ.5δ).
Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται:
α) η συχνότητα επιθεωρήσεων ανά υποκατηγορία και ανά ομάδα έργων και δραστηριοτήτων
β) τα έργα που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση
γ) λεπτομέρειες για την εφαρμογή έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, και την σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας
δ) ο τρόπος υπολογισμού του επιβαλλόμενου προστίμου (Άρθ. 20 Παρ.17)
Εκδίδεται Π.Δ. με πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή (Άρθ. 20 Παρ.18)
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών και/ή περιβαλλοντικών συνθηκών (Άρθ. 21 Παρ.5)
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος (Άρθ. 22 Παρ.4).
Μέχρι το τέλος του 2012 με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ θα καθορισθούν το είδος και το ύψος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την σταδιακή υπαγωγή των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη, λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας της ενδεχόμενης ρύπανσης κλπ. (Άρθ. 22 Παρ.7).
 2. Σύσταση νέων Συμβουλίων, Διευθύνσεων και Μητρώων
2.1. Συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), με αντικείμενο την γνωμοδότηση, σε ορισμένες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, ή του Γενικού Γραμματέα ΠΕΚΑ,για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων (Άρθ. 13 Παρ.1).
2.2. Συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Άρθ. 14 Παρ.1). Με το Π.Δ/μα, που εκδίδεται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2012, εξειδικεύεται το οργανόγραμμα και καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.3. Συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση διενεργείται από το ΥΠΕΚΑ (Άρθ. 16 Παρ. 1)
2.4. Δημιουργείται στο ΥΠΕΚΑ Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, και παρακολούθησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ (Άρθ. 18 Παρ. 1). Κάθε έργο, κατηγορίας Α ή Β, αποκτά περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ).
2.5. Συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών.
Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή χορηγείται με άδεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ (Άρθ. 20 Παρ. 5α).
2.6. Συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Εποπτικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών που παρακολουθεί το έργο των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ΕΥΕΠ (Άρθ. 20 Παρ. 5γ).
 3. Καταργούμενες διατάξεις
Πλην της γενικής καταργητικής ρύθμισης που αφορά κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νέου Νόμου, επιπλέον καταργούνται ρητά:
3.1. Η προβλεπόμενη από την Υγειονομική Διάταξη Ειβ 221/1965, άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων (Άρθ. 12 Παρ. 1)
3.2. Η έγκριση επέμβασης που προβλέπεται στον Ν. 998/1979 για τα δάση (Άρθ. 12 Παρ. 1)
3.3. Το άρθρο 6 του Ν.1650 που αντικαθίσταται από το άρθρο 20 του Ν. 4014, το οποίο αποτελεί εναρμόνιση με το άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Leave a Reply

κατασκευή ιστοσελίδων